DANH SÁCH TÀI LIỆU MỚI

NĂM THÁNG GIỚI THIỆU
Năm 2023 Tháng 5

Đánh giá ảnh hưởng của ENSO đến trao đổi CO2 tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương

Tác giả
Huỳnh Đại Hoàng Anh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Năm xuất bản
2023
Số trang
68 tr.
Năm 2023 Tháng 5

Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cao n-hexane từ lá cây Mãng cầu xiêm (Annona muricata L.)

Tác giả
Đặng Thị Mỵ Nương
Nhà xuất bản
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Năm xuất bản
2023
Số trang
97 tr.
Năm 2023 Tháng 5

Chế tạo và khảo sát tính chất của vật liệu nano phát quang NaYF4: Tm3+,Yb3+ nhằm ứng dụng trong mực in bảo mật

Tác giả
Vương Thanh Tuyền
Nhà xuất bản
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Năm xuất bản
2023
Số trang
73 tr.
Năm 2023 Tháng 5

Phát triển cảm biến sinh học dựa trên hiện tượng cộng hưởng bề mặt plasmon định xứ của hạt nano vàng ứng dụng trong lĩnh vực y sinh

Tác giả
Trần Đức Trung
Nhà xuất bản
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Năm xuất bản
2023
Số trang
60 tr.
Năm 2023 Tháng 5

One agent for every stock: A Meta Reinforcement Learning approach in financial market

Tác giả
Bùi Ngọc Minh Mẫn
Nhà xuất bản
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Năm xuất bản
2023
Số trang
55 tr.
Năm 2023 Tháng 5

Developing IoT Projects with ESP32: Automate your home or business with inexpensive Wi-Fi devices

Tác giả
Vedat Ozan Oner
Nhà xuất bản
Packt Publishing
Năm xuất bản
2021
Số trang
474 tr.
Năm 2023 Tháng 5

Numerical Solution of Elliptic and Parabolic Partial Differential Equations with CD-ROM

Tác giả
John A. Trangenstein
Nhà xuất bản
Cambridge University Press
Năm xuất bản
2013
Số trang
661 tr.
Năm 2023 Tháng 5

Computer Networking: A Top-Down Approach, Global Edition 8th Edition

Tác giả
James Kurose, Keith Ross
Nhà xuất bản
Pearson
Năm xuất bản
2021
Số trang
794 tr.
Năm 2023 Tháng 4

English for Writing Research Papers (English for Academic Research) 2nd Edition

Tác giả
Adrian Wallwork
Nhà xuất bản
Springer
Năm xuất bản
2016
Số trang
397 tr.
Năm 2023 Tháng 4

Potential Theory in Applied Geophysics

Tác giả
Kalyan Kumar Roy
Nhà xuất bản
Springer
Năm xuất bản
2008
Số trang
675 tr.