Cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Phòng lưu hành

Vị trí:

Tầng 9, tòa nhà I

Thời gian phục vụ

Mở cửa phục vụ từ thứ Hai đến thứ Bảy
⬤ 7g30 - 17g00

Chức năng
 • Quản lý cơ sở dữ liệu bạn đọc cơ sở Nguyễn Văn Cừ;
 • Tổ chức kho và bảo quản tài liệu tại các phòng đọc;
Nhiệm vụ
 • Phục vụ đọc tại chỗ và mượn về nhà
Quy định

Phòng tham khảo

Vị trí:

Tầng 10, tòa nhà I

Thời gian phục vụ

Mở cửa phục vụ từ thứ Hai đến thứ Sáu
⬤ Từ 7g30 - 18g00

Chức năng
 • Quản lý và phát triển bộ sưu tập tham khảo;
 • Tổ chức kho và bảo quản tài liệu;
 • Đáp ứng nhu cầu tin của người sử dụng;
Nhiệm vụ
 • Hướng dẫn sử dụng thư viện qua chương trình Tập huấn kiến thức thông tin;
 • Tái đóng gói thông tin bằng phần mềm mã nguồn mở;
 • Mượn liên thư viện;
 • Phục vụ tại chỗ;
Quy định

Phòng Learning Commons

Vị trí:

Tầng 10, tòa nhà I

Thời gian phục vụ

Mở cửa phục vụ từ thứ Hai đến thứ Sáu
⬤ Từ 7g30 - 18g00

Chức năng
 • Tổ chức và quản lý tài liệu đa phương tiện;
Nhiệm vụ
 • Hỗ trợ truy cập tài nguyên điện tử, tài liệu nội sinh;
 • hục vụ tại chỗ: sách in, sách điện tử (Kindle Fire), CD-ROM, Internet, phần mềm học tiếng Anh;
Quy định

Cơ sở Thủ Đức

Phòng lưu hành

Vị trí:

Dãy C

Thời gian phục vụ

Mở cửa phục vụ từ thứ Hai đến thứ Bảy
⬤ Sáng 9g00 - 16g00

Chức năng
 • Quản lý cơ sở dữ liệu bạn đọc cơ sở Thủ Đức;
 • Tổ chức kho và bảo quản tài liệu;
Nhiệm vụ
 • Phục vụ đọc tại chỗ và mượn về nhà
Quy định