Cơ sở dữ liệu tạp chí mở DOAJ

DOAJ (Directory of Open Access Journals) được thành lập vào năm 2003 với 300 nhan đề tạp chí truy cập mở. Cho đến hiện tại, cơ sở dữ liệu đã thu thập khoảng 17 500 tạp chí peer-review, tạp chí mở thuộc nhiều lĩnh vực khoa học như: Khoa học, công nghệ, y dược...