Phòng học nhóm

 

Để đăng ký sử dụng phòng học nhóm, bạn đọc vui lòng đăng nhập email cá nhân (Gmail) để nhận xét vào ngày/giờ lựa chọn Danh sách phòng học nhóm.

Vị trí các phòng học nhóm:

  • Phòng học nhóm 1 và 2 tại tầng 10 phòng Tham khảo
  • Phòng học nhóm 3 tại tầng 10, phòng Learning Commons
  • Phòng học nhóm 4 và 5 tại tầng 9, phòng Lưu hành

Lưu ý: Nếu bạn đọc không đăng nhập email, sử dụng tài khoản ẩn danh, thư viện có quyền không chấp nhận và xóa yêu cầu của bạn

Bạn đọc vui lòng cung cấp thông tin sau đây khi đã quyết định mượn phòng học nhóm. Quy cách đăng ký phòng học nhóm:

  • Mã số sinh viên/mã số học viên/nghiên cứu sinh
  • Lựa chọn thời gian (ngày, giờ)
  • Lựa chọn phòng (phòng học nhóm 1,2,3,4,5)
roombooking

Có vấn đề thắc mắc bạn đọc vui lòng liên hệ Fanpage hoặc email