Cơ sở dữ liệu arXiv

arXiv là một nền tảng chia sẻ nghiên cứu được quản lý dành cho bất kỳ ai. Là người tiên phong trong truy cập mở kỹ thuật số, arXiv.org hiện lưu trữ hơn hai triệu bài báo học thuật trong tám lĩnh vực chủ đề, được tuyển chọn bởi cộng đồng mạnh mẽ gồm những người điều hành tình nguyện của chúng tôi.

arXiv hiện đang phục vụ các lĩnh vực vật lý, toán học, khoa học máy tính, sinh học định lượng, tài chính định lượng, thống kê, kỹ thuật điện và khoa học hệ thống, và kinh tế. arXiv được thành lập bởi Paul Ginsparg vào năm 1991 và hiện được duy trì và vận hành bởi Cornell Tech.