Các sách giáo khoa trong Thư viện sách giáo khoa mở được coi là mở vì chúng được sử dụng và phân phối miễn phí, đồng thời được cấp phép để tự do điều chỉnh hoặc thay đổi phù hợp.

Các tiêu chí để đưa sách giáo khoa mới vào Thư viện sách giáo khoa mở là:

  1. Tất cả nội dung phải được cấp phép mở. Chúng tôi chấp nhận sách giáo khoa được cấp phép với giấy phép GNU và Creative Commons (CC), ngoại trừ thành phần CC ND (Không phái sinh). CC BY được khuyến nghị. Truy cập Creative Commons để biết thêm thông tin về cách chọn giấy phép cho tác phẩm của bạn.
  2. Phải là sách giáo khoa hoàn chỉnh có sẵn dưới dạng tệp di động hoàn chỉnh (ví dụ: PDF, EPUB).
  3. Phải được sử dụng tại nhiều cơ sở giáo dục đại học hoặc liên kết với một cơ sở giáo dục đại học, xã hội học thuật hoặc tổ chức nghề nghiệp.
  4. Phải là một cuốn sách giáo khoa gốc (không phái sinh từ một cuốn sách giáo khoa khác). Các ngoại lệ có thể có đối với tiêu chí này là những sửa đổi phản ánh nhu cầu hoặc bối cảnh của đối tượng hoàn toàn mới. Ví dụ, sách giáo khoa đã được thay đổi theo một cách quan trọng đến mức giờ đây nó phù hợp với một quốc gia, nghề nghiệp mới hoặc đã được dịch sang một ngôn ngữ mới. Các tác giả hoặc nhà xuất bản sẽ được yêu cầu chứng minh những thay đổi quan trọng đối với văn bản gốc.