Cơ sở dữ liệu DOAB - Directory of Open Access Book

Danh mục Sách Truy cập Mở (DOAB) được thành lập bởi Quỹ OAPEN vào năm 2012, với sự hợp tác chặt chẽ với Danh mục Tạp chí Truy cập Mở (DOAJ) & SemperTool.

Danh mục Sách Truy cập Mở là một dịch vụ của DOAB Foundation. DOAB Foundation là một pháp nhân phi lợi nhuận theo luật Hà Lan (‘stichting’), được thành lập bởi OAPEN Foundation và OpenEdition vào năm 2019. Tải xuống các Điều khoản của Hiệp hội DOAB. Quỹ có trụ sở tại Thư viện Quốc gia ở The Hague. Các phát triển và cập nhật chính cho DOAB được bao gồm trong báo cáo các bên liên quan của OAPEN được cung cấp mỗi năm một lần với sự phối hợp của OpenEdition

Mục đích chính của DOAB là tăng khả năng khám phá của sách truy cập mở. Các nhà xuất bản hàn lâm được mời cung cấp siêu dữ liệu về sách truy cập mở của họ cho DOAB. DOAB là một cơ sở hạ tầng mở cam kết với khoa học mở. Nó chạy trên nền tảng mã nguồn mở.