Cơ sở dữ liệu OATD

Siêu dữ liệu (thông tin về các luận án) của OATD đến từ hơn 1100 trường cao đẳng, đại học và viện nghiên cứu, hiện đang lập chỉ mục cho 6.555.718 luận án và luận án.