Dịch vụ lưu hành tài liệu

Dịch vụ hỗ trợ người dùng là sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, giảng viên, người lao động, trong việc mượn/trả tài liệu có tại thư viện.
Có 2 loại tài liệu, bao gồm:

  • Sách tại thư viện, bao gồm những sách/tài liệu có tại thư viện Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM. Sách/tài liệu được mượn trả theo chính sách của thư viện trường;
  • Sách hệ thống, bao gồm những sách/tài liệu tại những thư viện thành viên trong hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM.

CHÍNH SÁCH LƯU HÀNH TÀI LIỆU