Dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu

Hỗ trợ nhà nghiên cứu trong việc tìm kiếm tài liệu chuyên ngành, tìm kiếm các chuyên gia về chủ đề nghiên cứu.

Ngoài ra, thư viện còn hỗ trợ bạn đọc trong việc xây dựng danh mục tài liệu tham khảo, nguồn tìm kiếm các tài liệu chuyên ngành về đề tài nghiên cứu theo yêu cầu. Để đăng ký hỗ trợ, bạn vui lòng gửi email theo mẫu sau:

  1. Chủ đề email: Dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu
  2. Họ tên:
  3. MSSV/MSHV/MSCB:
  4. Tên đề tài:
  5. Thông tin mô tả về đề tài:
  6. Yêu cầu:
  7. Các lưu ý (nếu có):

Bạn vui lòng gửi về email: thuvien@hcmus.edu.vn