Dịch vụ sao chép và chuyển dạng tài liệu

Thư viện hỗ trợ bạn đọc sao chép hoặc chuyển dạng tài liệu tuân theo luật sở hữu trí tuệ, chỉ phục vụ cho học tập, nghiên cứu và giảng dạy.

Các loại tài liệu được phép sao chép và chuyển dạng
  • Một chương sách giáo trình, sách chuyên khảo hoặc sách tham khảo;
  • Một số bài trích có trong tạp chí khoa học;
  • Kỷ yếu hội thảo khoa học;
  • Các sách cũ đã hết hạn bảo hộ bản quyền;
  • .....
Những lưu ý

Bạn đọc xin vui lòng đọc kỹ các quy định trong quá trình sử dụng dịch vụ. Các hành vi được liệt kê, thư viện xin phép được từ chối.

  • Tài liệu không mang những nội dung gây xuyên tạc những vấn đề chính trị quốc gia....
  • Tài liệu được phép lưu hành tại Việt Nam;
  • .....

Phí sử dụng: Bạn đọc vui lòng liên hệ trực tiếp tại thư viện hoặc qua địa chỉ email