Dịch vụ tham khảo

Dịch vu tham khảo cung cấp thông tin về tài liệu, giúp bạn đọc tiếp cận tài nguyên thông tin và các nguồn tham khảo phù hợp. Ngoài những nguồn thông tin, thư viện còn hỗ trợ bạn đọc theo yêu cầu cá nhân về tài liệu, hỗ trợ cho mục đích nghiên cứu, dựa theo nguồn tài nguyên sẵn có, mạng lưới liên kết.

Bạn đọc có yêu cầu, vui lòng liên hệ qua địa chỉ email: thuvien@hcmus.edu.vn